KVD-Pro Kft

Adatvédelmi nyilatkozat

Hatályos: 2018. május 25.

Bevezető

A KVD-Pro Kft a fő tevékenysége alapján adatkezelőnek minősül. Adatkezelési tevékenységét adatfeldolgozóként 3 fő látja el

A KVD-Pro Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és euró- pai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Néhány adat a KVD-Pro Kft-ről

Székhely: 8000. Székesfehérvár Ipoly utca 104.

Adószám: 22972934-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-029475

Képviseli: László Ferencné

Hivatalos weboldal: www.termékdíj.hu

 

Mi a célja a jelen tájékoztatónak?

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR néven is találkozhat vele) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. ügyfél) számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat jelen tájékoztatónkban:

  •         miért, mihez kérjük az adatait;
  •         melyik adatát mire, milyen céllal használjuk;
  •         meddig kívánjuk az adatait kezelni;
  •         milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A szerződések megkötése és a fennállása során  egyaránt kezelünk személyes és különleges adatokat.

Az adatok egy részét közvetlenül az adat tulajdonosától (érintett), szerezzük be. Az adatok beszerzése történhet az Ingyenes Céginformáció weboldaláról is.

Mire használjuk a kezelt adatokat?

A tárolt adatokat a szerződések megkötéséhez, a szolgáltatások teljesítéséhez, az érintettek tájékoztatásához, valamint jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez használjuk.

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról

• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását, és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait soha, senkinek nem adjuk át:

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

Adatait nem továbbítjuk sohasem külföldre.

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

A szerződéssel összefüggésben – ha nem jön létre a szerződés -, az igényfelméréstől, vagy az ajánlat    megtételétől  számítva addig kezeljük az adatokat, ameddig az előzőekkel összefüggésben igény érvényesíthető (5 év);

Ha létrejön a szerződés, az őrzési idő addig tart, amíg fennáll a szerződés, illetve a szerződés megszűnését követően addig, ameddig az előzőekkel összefüggésben büntetőjogi igény érvényesíthető;

Ha az őrzési időről jogszabály kötelező rendelkezést tartalmaz (pl. panaszügyek), úgy a jogszabályban előírt idő leteltéig kezeljük az adatokat.

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, hogy ha a szolgáltatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait nem köteles megadni egyik adatkezelési célhoz sem, de ha a szerződés megkötéséhez nem adja meg a kért adatokat, úgy nem tudunk szerződést kötni Önnel.

Hogyan tehet panaszt?

A panasz bejelentésének módjai:

1. Szóbeli panasz

a) személyesen:
b) telefonon:

2. Írásbeli panasz

a) személyesen
b) postai úton:
c) telefaxon
d) elektronikus úton

3. Meghatalmazott útján

Használ-e a weboldalunk cookie-kat?

nem, az oldalakon nem használunk cookie-kat (sütiket).

KVD-Pro Kft
Fotók: Mounier Noémi
A képek szerzői jogvédelem alatt állnak!